Sr. Dorothy Kazel, OSU Student Organizer Scholarship